Dnes je , meniny oslavuje

A A A

Š T A T Ú T

O B C E    N O V Á    V E S    NAD   VÁ H O M

Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom na základe par.24 zák.SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a pre katastrálne územie obce Nová Ves nad Váhom tento

 š t a t ú t   o b c e   N o v á    V e s   n a d   V á h o m

 
Prvá hlava
§ 1
Úvodné ustanovenia
1. Štatút obce Nová Ves nad Váhom upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
2. Štatút obce Nová Ves nad Váhom je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.
§ 2
Postavenie obce
1. Obec Nová Ves nad Váhom je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Nová Ves nad Váhom tvorí jej katastrálne územie. Zmeny územia obce Nová Ves nad Váhom možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom obce Nová Ves nad Váhom je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods.2 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
 

P o š t o v á   a d r e s a  :

OBECNÝ ÚRAD

Nová Ves nad Váhom 160

916 31 Kočovce

Tel: 032/7798264

Email:

obec@novavesnadvahom.sk

Ú r a d n é   h o d i n y 

Pondelok   7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Utorok       7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Streda       7:00 - 12:00   12:30 - 16:30

Štvrtok      7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Piatok       7:00 – 11:30

 

IČO: 00699080

DIČO: 2021105999

Bankové spojenie : Prima banka

IBAN: SK42 5600 0000 0058 0464 2001

 

 

fbrssgdprnvPrehlásenie o prístupnosti

 

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.